Algemene voorwaarden Ook de kleine lettertjes horen erbij

Als jij je kind inschrijft, bij zwemschool Nemo ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle zwemlessen die wij geven in zwembad De Kragge, zwembad De Beulacke, zwembad De Eese en zwembad Hotel Zwartewater.

 • 1)Algemeen

  Bij schriftelijke inschrijving voor de zwemlessen aanvaard je de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gesloten overeenkomsten tussen Zwemschool Nemo en de opdrachtgever.

 • 2)Inschrijven/betaling

  Schriftelijke inschrijving voor de zwemlessen is verplicht. De tarieven voor het zwemlesgeld staan vermeld op de website: www.zwemschoolnemo.nl.
  De tarieven voor de betalingen worden jaarlijks bij aanvang van het nieuwe schooljaar herzien. (Afwezigheid dient tot een minimum beperkt te worden).

 • 3)Beëindiging deelname zwemlessen

  Als blijkt dat betalingen niet op de afgesproken termijn betaald zijn, dan kan Zwemschool Nemo overgaan tot beëindiging van deelname aan de zwemlessen, danwel uitsluiting van het diplomazwemmen.

 • 4)Restitutie

  Bij beëindiging van de deelname aan de zwemlessen heb je geen recht op restitutie van reeds betaald lesgeld. Als de lessen (door overmacht) niet door kunnen gaan, dan vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats van de lopende lesperiode.

 • 5)Huisregels

  De huisregels, die vermeld staan op de website en in het informatieboekje, dienen te allen tijden te worden nageleefd. Aanwijzingen van de instructeur dienen altijd te worden opgevolgd.

 • 6)Veiligheid

  Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven. Het is nodig om eventuele (lichamelijke/medische) beperkingen bij de inschrijving te vermelden, zodat de instructeur daar, indien nodig, rekening mee kan houden tijdens de lessen. Voor niet gemelde risico’s kan Zwemschool Nemo niet aansprakelijk worden gesteld.

 • 7)Zwemlessen, proefzwemmen en diplomazwemmen

  Zwemschool Nemo houdt zich bezig met het geven van zwemles aan kinderen vanaf 4 jaar. Zwemschool Nemo is erkend lid van de branche organisatie NRZ. De richtlijnen, welke landelijk zijn vastgesteld voor zwembaden en zwemscholen, worden gevolgd. Voor het diplomazwemmen worden de Diploma eisen, opgesteld door de NRZ, nagestreefd. Alvorens aan het diplomazwemmen te kunnen deelnemen, is proefzwemmen verplicht. Dit vindt 1 à 2 weken vóór het diplomazwemmen plaats.

 • 8)Locaties

  De zwemlessen, het proefzwemmen en diplomazwemmen vinden plaats in een daarvoor wettelijk geschikt 25 meterbad.

 • 9)Rooster

  De lessen worden gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeld op de website. Er is een aangepast rooster voor de landelijk ingestelde zomervakantie (noord). Het kan voorkomen dat er tijdens christelijke en landelijke feestdagen geen les wordt gegeven. Voor meer informatie hierover kunt u op de website terecht.

 • 10)Ziekte of afwezigheid

  Bij incidentele ziekte of afwezigheid van de pupil worden de lessen niet verrekend of vergoed. Bij langdurige ziekte dient er een doktersverklaring te worden afgegeven, zodat er een verrekening van het lesgeld kan plaatsvinden. In overleg kan de gereserveerde lesplaats komen te vervallen.

 • 11)Privacy

  Alle gegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor je privacy behandeld. Beschikbare gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 • 12)Opzegging

  Eventuele opzegging dient schriftelijk (via contactformulier of postadres) plaats te vinden. De opzegtermijn is minimaal  4 weken.

 • 13)Aansprakelijkheid

  Zwemschool Nemo kan niet aansprakelijk worden gesteld als de lessen geen doorgang kunnen vinden in situaties bij overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan de gebouwen). De aansprakelijkheid van Nemo bij toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Nemo verzekerde bedrag.

 • 14)Klachten

  Klachten kun je schriftelijk melden aan Zwemschool Nemo, t.a.v. R. Spijkerman, Irenestraat 3a, 8064 BM Zwartsluis, of door het invullen van het contactformulier op de website.

 • 15)Geschillen

  Alle geschillen tussen Nemo en jou worden beheerst door het Nederlandse recht en worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zwolle. Bij een eventueel geschil wordt dit eerst schriftelijk kenbaar gemaakt bij Nemo.

 • 16)Slotbepaling

  Middels het invullen van het inschrijfformulier via de website, verklaar je deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

Benieuwd naar Zwemschool Nemo?
Vanaf vier jaar Zeven dagen per week

Wie kunnen we helpen? Wij staan
altijd voor je klaar