Algemene voorwaarden Ook de kleine lettertjes horen erbij

Als je je kind inschrijft, bij zwemschool Nemo, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle zwemlessen die wij geven in zwembad De Kragge, zwembad De Beulacke, zwembad De Eese en zwembad Het Erf.

Onze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de zwemschool en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden.

 • 1)Algemeen

  Bij schriftelijke inschrijving voor de zwemlessen aanvaard je de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gesloten overeenkomsten tussen Zwemschool Nemo en de opdrachtgever. Inschrijven kan al voordat het kind 4 jaar wordt.

 • 2)Inschrijven en start

  Schriftelijke inschrijving voor de zwemlessen is verplicht. De aanmelding wordt digitaal ingevuld op www.zwemschoolnemo.nl. Het oproepen voor de zwemles, vindt plaats op volgorde van aanmelding. Vóór aanvang van de eerste les ontvang je per mail een oproep voor de eerste zwemles met alle informatie.

 • 3)Zwemlessen en diplomazwemmen

  Zwemschool Nemo houdt zich bezig met het geven van zwemles aan kinderen vanaf 4 jaar. Zwemschool Nemo is erkend lid van de branche organisatie NRZ. De richtlijnen, welke landelijk zijn vastgesteld voor zwembaden en zwemscholen, worden gevolgd. Voor het diplomazwemmen worden de Diploma eisen, opgesteld door de NRZ, nagestreefd.

 • 4)Zwemcertificaat

  We streven naar het behalen van een diploma. Echter, in bepaalde gevallen lukt dit niet. Indien er tijdens het volgen van de zwemlessen fysieke of mentale beperkingen of andere belemmeringen geconstateerd worden, waardoor het niet haalbaar is dat de leerling de zwemdiploma’s haalt, verstrekken wij een zwemcerticaat van het nationale zwem ABC van de NRZ, waarop staat aangegeven welke onderdelen het kind beheerst.

 • 5)Tarieven en betaling

  De tarieven voor het zwemlesgeld staan vermeld op de website: www.zwemschoolnemo.nl. De tarieven worden jaarlijks in januari herzien.

 • 5a)Voorwaarden pakket betaling

  Een all-in pakket is inclusief inschrijfkosten, diplomakosten en de lessen richting een diploma. Een pakket omvat een maximaal aantal lessen. Dit is ruimschoots boven het gemiddelde genomen. Na het verstrijken van deze periode, kan de leerling door blijven zwemmen voor het vaste bedrag van €68,- per maand. Dit bedrag wordt d.m.v. automatische incasso geïncasseerd.

  De volgende aantallen worden gehanteerd:

  • A: maximaal 70 lessen
  • B: maximaal 18 lessen
  • A/B: maximaal 88 lessen
  • C: maximaal 25 lessen
  • A/B/C: maximaal 108 lessen
  • Zwemvaardigheid 1: maximaal 25 lessen
  • Zwemvaardigheid 2: maximaal 20 lessen
  • Zwemvaardigheid 3: maximaal 20 lessen
  • Zwemvaardigheid 1,2,3: maximaal 65 lessen

  Voor de pakketten geldt een aanwezigheidsplicht van 90%.
  Extra privélessen of lessen in een kleinere setting vallen buiten het pakket en worden apart in rekening gebracht.
  DDe kosten voor het betreffende pakket, dienen binnen 14 dagen na de start van de cursus, overgemaakt te worden op NL17INGB0007271610, Zwemschool Nemo, ovv ‘voor- + achternaam van je kind’.

 • 5b)Voorwaarden maandelijkse betaling

  De lesgelden worden maandelijks bij vooruitbetaling voldaan middels automatische incasso. Deze loopt door, totdat het betreffende diploma behaald is. De lesgelden worden aan het begin van de maand geïncasseerd. De klant machtigt Zwemschool Nemo voor het afschrijven van lesgelden, door ondertekening van het machtigingsformulier. De inschrijfkosten worden bij de eerste incasso afgeschreven. De kosten voor het diplomazwemmen dienen t.z.t door de klant te worden overgemaakt.

 • 6)Beëindiging deelname zwemlessen

  Als herhaaldelijk blijkt dat betalingen niet op de afgesproken termijn betaald zijn, dan kan Zwemschool Nemo overgaan tot beëindiging van deelname aan de zwemlessen, danwel uitsluiting van het diplomazwemmen.

 • 7)Restitutie

  Bij beëindiging van de deelname aan de zwemlessen heb je geen recht op restitutie van reeds betaald lesgeld. Als de lessen (door overmacht) niet door kunnen gaan, dan vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats van de lopende lesperiode.
  Als er een les gemist wordt, volgt er geen restitutie van lesgelden. Daarvoor kan een inhaalles gereserveerd worden.

 • 8)Huisregels

  De huisregels, die vermeld staan in het informatieboekje op de website, dienen te allen tijden te worden nageleefd. Aanwijzingen van de instructeur dienen altijd te worden opgevolgd.

 • 9)Veiligheid

  Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven. Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op het zwemlestraject, zoals lichamelijke beperkingen en/of psychische aandoeningen, bent u verplicht dit voor aanvang te melden. Voor niet gemelde risico’s kan Zwemschool Nemo niet aansprakelijk worden gesteld.

 • 10)Locaties

  De zwemlessen vinden plaats op de diverse locaties. Hetdiplomazwemmen vindt plaats in een daarvoor wettelijk geschikt 25 meterbad (de Kragge, Zwartsluis).

 • 11)Rooster

  De lessen worden gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeld op de website. Er is een aangepast rooster voor de landelijk ingestelde zomervakantie (noord). Het kan voorkomen dat er tijdens christelijke en landelijke feestdagen geen les wordt gegeven. Voor meer informatie hierover kunt u op de website (agenda) terecht.

 • 12)Ziekte of afwezigheid

  In geval van ziekte of andere legitieme redenen van afwezigheid, kan de klant een afmelding doen en een inhaalles reserveren. Bij incidentele ziekte of afwezigheid van de pupil worden de lessen niet verrekend of vergoed. Bij langdurige ziekte dient er een doktersverklaring te worden afgegeven, zodat er een verrekening van het lesgeld kan plaatsvinden. In overleg kan de gereserveerde lesplaats komen te vervallen.

 • 13)Privacy

  I Alle gegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor je privacy behandeld.
  II Om de overeenkomst met jou uit te voeren verwerkt Zwemschool Nemo jouw persoonsgegevens.
  III Zwemschool Nemo verwerkt betrokken persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, in dit geval het geven en volgen van zwemles met als doel het behalen van een zwemdiploma. De verstrekte gegevens worden alleen en uitsluitend gebruikt voor zwemles en alle aan zwemles gerelateerde activiteiten en niet gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden.
  IV De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en worden op jouw verzoek verwijderd uit onze bestanden.
  V Door acceptatie van deze algemene voorwaarden, na inschrijving, ga jij akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.
  VI Gedurende het kijkmoment of tijdens het diplomazwemmen is het toegestaan om foto’s en/of filmpjes te maken van je eigen kind. Denk hierbij wel aan de privacy van de andere deelnemers, het is niet toegestaan om andere kinderen te fotograferen en/of te filmen. Zwemschool Nemo is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor beeldmateriaal gemaakt of gedeeld door ouders/derden.

  Lees meer in onze uitgebreide privacyverklaring.

 • 14)Opzegging

  Eventuele opzegging dient uitsluitend schriftelijk (via contactformulier of postadres), voor de eerste van de maand, plaats te vinden. De opzegtermijn is minimaal 4 weken.

 • 15)Aansprakelijkheid

  Zwemschool Nemo kan niet aansprakelijk worden gesteld als de lessen geen doorgang kunnen vinden in situaties bij overmacht (bijv. bij ziekte, brand, schade aan de gebouwen of epidemie). De aansprakelijkheid van Nemo bij toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Nemo verzekerde bedrag.

 • 16)Klachten

  Klachten kun je schriftelijk melden aan Zwemschool Nemo, t.a.v. W. Spijkerman, Herman Buismanlaan 4, 8064 BB Zwartsluis, of door het invullen van het contactformulier op de website.

 • 17)Geschillen

  Alle geschillen tussen Nemo en jou worden beheerst door het Nederlandse recht en worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel. Bij een eventueel geschil wordt dit eerst schriftelijk kenbaar gemaakt bij Nemo.

 • 18)Slotbepaling

  Middels het invullen van het inschrijfformulier via de website, verklaar je deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring te hebben ontvangen, begrepen en te hebbenaanvaard.
  In gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur van Zwemschool Nemo BV.

Benieuwd naar Zwemschool Nemo?
Vanaf vier jaar Zeven dagen per week

Wie kunnen we helpen? Wij staan
altijd voor je klaar

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies.
Wij plaatsen geen tracking of marketing cookies. In onze privacy- en cookieverklaring kun je hier meer over lezen.
Akkoord